Năm học 2023 - 2024

Biểu mẫu Tùy chọn Phí

Loại đăng ký:

* Vui lòng KHÔNG sử dụng biểu mẫu này cho mục đích Đăng ký lại
* Vui lòng KHÔNG sử dụng mẫu này cho mục đích tái ghi danh sách

Thông tin phụ huynh (Thông tin phụ huynh)

Tùy chọn phí (Đăng ký các loại phí):

Thông tin học sinh (Thông tin Học sinh)

Tùy chọn thanh toán (Lựa chọn thanh toán)