Bộ phận Y tế

Cập nhật Covid-19

Các gia đình TAS thân mến,

Vui lòng tham khảo trang này để biết tất cả các cập nhật liên quan đến bất kỳ thay đổi nào đối với Cộng đồng học tập của chúng tôi liên quan đến các địa điểm bùng phát dịch Covid-19, các trường hợp mới, các bài báo và bất kỳ sự gián đoạn nào mà những yếu tố này có thể gây ra trong khuôn viên trường.

Nếu bạn chưa điền vào biểu mẫu Khai báo sức khỏe du lịch TAS cập nhật, vui lòng nhập và gửi thông tin của bạn bằng cách nhấp vào bên dưới

Nếu bạn có bất cứ điều gì cần báo cáo liên quan đến covid, nếu bạn trả lời “CÓ” cho bất kỳ câu hỏi nào trong biểu mẫu khai báo và/hoặc có bất kỳ triệu chứng biểu hiện nào được liệt kê trong biểu mẫu, vui lòng liên hệ với Nhóm Y tế TAS bằng cách gửi email đến địa chỉ bên dưới :

[email được bảo vệ]