A. THÔNG TIN HỌC SINH/PHỤ MỸ (THÔNG TIN PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH)

Thông tin sinh viên

Phụ huynh/Người giám hộ 1 (Người giám hộ 1)

Phụ huynh/Người giám hộ 2 (Người giám hộ 2)

B. CHI TIẾT DỊCH VỤ XE BUÝT (CHI TIẾT DỊCH VỤ)

C. SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHA MẸ (ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH)

D. CHỮ KÝ CỦA BẠN (Chữ ký xác nhận)

Vui lòng nhập tên của bạn và ngày làm đại diện pháp lý cho chữ ký của bạn để xác nhận đăng ký của bạn. (Vui lòng điền tên và ngày tháng vào ô bên dưới, đại diện cho chữ ký xác nhận của bạn.)