Học thuật

Đội ngũ lãnh đạo học thuật

_Garth O'Donnell - ECC & ES Principal

Hiệu trưởng điều hành

cô Jess profile

Phó Hiệu trưởng MSHS 

cô cas profile

Phó Hiệu trưởng ES/ECC 

thầy Peter profile

Đại học & cố vấn học thuật

Tìm chúng tôi

Điều hướng đến The American School