Văn phòng học vụ

Văn phòng Học vụ, kết hợp cùng Đội ngũ Quản lý Học thuật, soạn thảo và áp dụng tất cả chính sách và quy trình học vụ, quản lý lịch học, phê duyệt chương trình học, giám sát quá trình lựa chọn chương trình học và nhập học, chuẩn bị tất cả tài liệu học thuật bao gồm phiếu điểm và học bạ chính thức, tổ chức thi cử và quản lý các kỳ thi cũng như việc tốt nghiệp của học sinh.  

Phòng Học vụ sẽ giải quyết các câu hỏi thuộc các vấn đề sau: 

 • Học sinh vắng mặt 
 • Đăng ký lớp học và thời khóa biểu 
 • Thông tin môn học 
 • Điều kiện tốt nghiệp 
 • Chuyển đổi tín chỉ 
 • Hủy/đăng ký lớp học
 • Phiếu điểm 
 • Học bạ 
 • Xác nhận nhập học 
 • Chính sách và quy trình học vụ 
 • Đánh giá và xếp loại học tập 
 • Cấm túc/đình chỉ học tập 
 • Giờ dạy học của giáo viên  
 • Quản lý các kỳ thi chuẩn hóa (PSAT, SAT, bài thi lớp Nâng cao) 
 • Kiểm định (WASC)