Transportation

Re-enroll students:

Parents book school bus for 2021 – 2022 via Fee Option Form for Re-enrollment. All booking before June 30 2021 are confirmed. From July 1st, booking will be confirmed by TAS on remaining seats availability.

Học sinh đang học tại trường

Phụ Huynh đăng ký xe đưa rước cho năm học 2021 – 2022 trong phần đăng ký tái ghi danh. Tất cả học sinh đăng ký trước 30/6/2021 đều được xác nhận. Học sinh đăng ký từ ngày 1/7/2021 trở đi sẽ tùy vào số chỗ ngồi còn lại. Nhà trường sẽ xác nhận sau khi nhận đơn đăng ký online.

***

New coming students or booking from July 1st 2021:

Register online at Bus Registration Form. And request Fee payment options at Fees Option Form. We will confirm the availability of the bus route once we receive your online request.

Học sinh mới hoặc học sinh đăng ký sau ngày 1/7/2021

Vui lòng đăng ký Dịch Vụ Đưa Đón qua mẫu form Bus Registration Form và chọn phương thức thanh toán qua mẫu form Fees Option Form. Nhà trường sẽ liên hệ với quý Phụ huynh để xác nhận dịch vụ.