A. 학생/학부모 정보(THÔNG TIN PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH)

학생정보

부모/보호자 1 (Người giám hộ 1)

부모/보호자 2 (Người giám hộ 2)

B. 버스 서비스 세부 정보(CHI TIẾT DỊCH VỤ)

C. 학부모 동의(ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH)

D. 귀하의 서명(Chữ ký xác nhận)

등록을 확인하기 위해 서명의 법적 대리인으로 이름과 날짜를 입력하십시오. (Vui lòng điền tên và ngày tháng vào ô bên dưới, đại diện cho chữ ký xác nhận của bạn.)