Hội phụ huynh

Hội Phụ huynh (PTA)

Phụ huynh có thể tham gia vào Hội Phụ huynh. Mục đích của Hội Phụ huynh nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa phụ huynh, giáo viên và nhà trường.

Tất cả phụ huynh của học sinh hiện theo học tại trường và toàn thể giáo viên TAS đều có thể trở thành thành viên của Hội Phụ huynh.

Hội Phụ huynh cam kết hỗ trợ cho giáo viên, phụ huynh và học sinh thông qua các hoạt động xã hội và giáo dục, đồng thời tổ chức diễn đàn để các thành viên chia sẻ ý kiến trong một cộng đồng đa văn hóa.

Mục tiêu

1. Tích cực thúc đẩy sự giao tiếp giữa ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh, học sinh và cộng đồng.

2. Tạo môi trường cho phụ huynh, nhân viên, giáo viên nêu ý kiến và thảo luận về các vấn đề liên qua đến cộng đồng trường.

3. Tạo điều kiện cho phụ huynh và nhân viên giáo viên chia sẻ ý kiến và thông tin về giáo dục và cách thức nâng cao thành tích học tập cũng như các hoạt động khác của học sinh.

4. Cung cấp hỗ trợ cả về vật chất và các vấn đề khác cho các hoạt động ở trường.

5. Xây dựng cơ chế để đại diện nhà trường trong một cộng đồng rộng lớn hơn.