Hội đồng học sinh

Hội đồng Học sinh là 1 nhóm các học sinh đến từ mỗi lớp và được bầu chọn bởi học sinh toàn trường. Mục đích của Hội đồng Học sinh TAS là trở thành cấu trúc đại diện cho các học sinh thông qua việc tham gia vào các hoạt động của trường, cộng tác với ban quản trị nhà trường, nhân viên và các phụ huynh vì lợi ích của học sinh. Tầm nhìn của Hội đồng Học sinh là mang lại cho học sinh TAS một năm học đáng nhớ bằng cách hoạch định và tổ chức các sự kiện trong trường bao gồm: Spirit Day, Lock-In, Prom và nhiều hoạt động khác.