Hỗ trợ Học tập

Trường Quốc tế Mỹ The American School (TAS) nhận các học sinh với nhu cầu học tập vừa phải, những người có thể tiếp cận và thụ hưởng lợi ích từ chương trình giáo dục trong một môi trường chính thống. Học sinh, giáo viên và phụ huynh được nhà trường hỗ trợ để từ đó giúp học sinh thành công trên mọi phương diện cuộc sống của các em. Các chuyên viên hỗ trợ học tập sẽ làm việc trực tiếp với học sinh, sử dụng mô hình đẩy-vào, cùng giảng dạy với giáo viên bộ môn hoặc giáo viên chủ nhiệm, và/hoặc giúp giáo viên lựa chọn cách dạy khác nhau cho từng học sinh để tối ưu hóa việc học tập của tất cả học sinh. Khi cần thiết, học sinh sẽ gặp chuyên viên hỗ trợ học tập bên ngoài lớp học để học kỹ năng cần thiết nhằm tiếp cận bài học trong lớp hoặc giải quyết một vấn đề trong hành vi của học sinh.

Nhân viên hỗ trợ học tập phối hợp cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh nhằm xác định các vấn đề hiện đang cản trở việc học của học sinh và gặp gỡ học sinh để cùng các em thiết lập kế hoạch học tập. Tất cả các bên liên quan đều nhận được thông tin về mục tiêu, sự điều chỉnh và/hoặc sự sửa đổi của học sinh. Bên cạnh đó, Điều phối viên Hỗ trợ Học sinh cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị để đánh giá thêm về việc hỗ trợ học sinh khi cần thiết. Quyết định hỗ trợ học tập cho mỗi cá nhân học sinh luôn được đưa ra vì lợi ích tốt nhất của học sinh.