Fees Option Form

*REQUIRED

Registration Type*:

I am registering for:(Đăng ký cho nhóm học sinh)
Đăng ký cho nhóm đối tượng:
* Please DO NOT use this form for Re-enrollment purpose KHÔNG sử dụng mẫu này cho mục đích tái ghi danh

A. Parent Information: THÔNG TIN PHỤ HUYNH

Your Full Name:* Họ và Tên
Your Phone:* SĐT
Your Email:* Email
Parent Membership:* Thẻ thành viên
Program will be ended by July 31, 2021 Chương trình kết thúc ngày 31/7/2021


B. Student Information: THÔNG TIN HỌC SINH

Student: Học sinh
Student First Name:* Họ
Student Middle Name: Tên lót
Student Last Name:* Tên
Student’s Grade:* Lớp
Student’s ID:* Mã số học sinh
Student 02:
Student First Name:*
Student Middle Name:
Student Last Name:*
Student’s Grade:*
Student’s ID:*
Student 03:
Student First Name:*
Student Middle Name:
Student Last Name:*
Student’s Grade:*
Student’s ID:*
Student 04:
Student First Name:*
Student Middle Name:
Student Last Name:*
Student’s Grade:*
Student’s ID:*

C. Fees Option: LỰA CHỌN THANH TOÁN

Any other sibling/s currently attending? Học sinh có anh chị em đang học tại TAS không?
Tuition fee*: Học phí
Fee Payment by*: Phí thanh toán bởi
EAL fee:* (If applicable) Học phí tiếng Anh (nếu có)
English as an Additional Language
Expected meal plan:* Gói ăn tại trường
– ES&ECC: 2 snacks & 1 lunch Mầm non & Tiểu học : 2 bữa xế và 1 bữa trưa
– MSHS: 1 lunch Trung học : 1 bữa trưa
Pre-paid Card:* Thẻ tiền mặt
The “Pay as you go” option. Used for Meal and Beverage purchase at TAS canteen and cafeteria. Sử dụng thay tiền mặt. Dùng tại canteen hoặc cafeteria trong khuôn viên trường

Bus fee:* <Đăng ký xe đưa đón
Expected start date:* Ngày nhập học dự kiến
0% interest Installment Plan:* Tham gia chương trình trả góp không lãi suất
Program will be ended by July 31,2021 Chương trình kết thúc ngày 31/7/2021
Fee Group Nhóm học sinh
Fee payment Group