Academic Year 2023 - 2024

Fees Option Form

Registration Type:

* Please DO NOT use this form for Re-enrollment purpose
* Vui lòng KHÔNG sử dụng mẫu này cho mục đích tái ghi danh

Parent Information (Thông tin Phụ huynh)

Fee Options (Đăng ký các loại phí):

Student Information (Thông tin Học sinh)

Payment Option (Lựa chọn thanh toán)