THE 2024-2025 ACADEMIC YEAR

Registration Form 2024 - 2025

(Based on The Fee Schedule 2024-2025)

STUDENT INFORMATION / THÔNG TIN HỌC SINH

Please submit separated "Fee Option Form" for each child / Phụ huynh cần hoàn tất form riêng biệt cho từng học sinh

TUITION FEE / HỌC PHÍ

SCHOOL BUS PLAN / DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN

- School bus service is offered for all registrations until end of July 30th, 2024. From August 1st, 2024 student placement will be subjected to seats availability.
Dịch vụ xe buýt đưa đón được mở cho đăng ký đến hết 30/7/2024. Từ 1/8/2024, việc sắp xếp phụ thuộc vào tình trạng ghế trống của nhà trường

MEAL PLAN / DỊCH VỤ ĂN UỐNG

EAL FEE / PHÍ TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH

EAL Fee statement will be provided in August yearly / Hóa đơn thanh toán phí tăng cường tiếng Anh sẽ được cung cấp vào tháng 8 hàng năm.

VAT INVOICE REQUEST / YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN

PLEASE ISSUE VAT INVOICE FOR THESE AMOUNTS / Yêu cầu nhà trường xuất hóa đơn GTGT cho các khoản mục sau