Fee Option Form

(for Re-enrollment 2023 - 2024)

Student Information / Thông tin học sinh / 학생 정보

School Bus 2023 - 2024

- School bus service is offered for all registrations until end of June 2023. From July 1st, 2023 student placement will be subjected to seats availability.
- Dịch vụ xe buýt đưa đón được mở cho đăng ký đến cuối tháng 6/2023. Từ 1/7/2023, việc sắp xếp phụ thuộc vào tình trạng ghế trống của nhà trường.
- 스쿨버스 서비스는 2023년 6월 말까지 모든 등록이 가능합니다. 2023년 7월 1일부터, 학생 배치는 빈 버스 자리에 따라 결정됩니다.

Meal Plan / Dịch vụ ăn uống tại trường / 식사 계획

- "Pay as you go" Option for cashless payment at Canteen and Coffee corner.
- Trả theo từng bữa bằng cách đóng tiền vào thẻ. Thẻ nạp có thể sử dụng tại canteen và quầy nước uống
- "Pay as you go"캔틴 및 커피 코너에서 현금없이 결제 할 수있는 옵션.

EAL Fee

- EAL Fee statement for 2023 - 2024 will be provided in August 2023. EAL support will be charged based on TAS Fee Schedule 2023 - 2024.
- Hóa đơn thanh toán phí tăng cường tiếng Anh 2023 - 2024 sẽ được cung cấp vào tháng 8/2023. Phí tăng cường tiếng Anh sẽ được dựa vào bảng học phí 2023-2024.
- 2023~2024학년 8월 EAL 비용 명세서가 제공될 예정입니다. EAL 지원 비용은 TAS 2023~2024 학비에 따라 부과됩니다.

Tuition Fee / Học phí / 학비

TAS will prepare the payment statement according to your option below / TAS sẽ chuẩn bị báo phí dựa theo lựa chọn của phụ huynh TAS / 위의 옵션에 따라 수업료 통지서를 준비합니다.

Payment Method / Phương thức thanh toán / 결제 방법