Chương trình Học thuật Thành công

Chương trình Học thuật Thành công của trường TAS hỗ trợ về mặt học thuật cho các học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông đang gặp khó khăn trong việc phát huy tiềm năng của mình. Nhà trường sẽ dựa vào kết quả học tập theo quý của học sinh cũng như tham khảo ý kiến từ Trưởng khoa để quyết định học sinh nào sẽ tham gia vào chương trình này. Mục tiêu của Trưởng khoa là phối hợp cùng học sinh, phụ huynh và giáo viên nhằm đưa ra các giải pháp giúp học sinh vượt qua các thử thách trong học tập. Khi học sinh đã thể hiện được khả năng tự chủ trong việc duy trì kết quả học tập tốt của mình, các em sẽ được phép ngừng tham gia chương trình.