A. STUDENT/PARENTS INFORMATION (THÔNG TIN PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH)

Student’s information

Parent/Guardian 1 (Người giám hộ 1)

Parent/Guardian 2 (Người giám hộ 2)

B. BUS SERVICES DETAILS (CHI TIẾT DỊCH VỤ)

C. PARENTS CONSENT (ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH)

D. YOUR SIGNATURE (Chữ ký xác nhận)

Please type your name and the date as the legal representation of your signature to confirm your registration. (Vui lòng điền tên và ngày tháng vào ô bên dưới, đại diện cho chữ ký xác nhận của bạn.)